Advokátní kancelář

JUDr. Blanka Dalibová

Služby

Nabízíme Vám poskytnutí právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění, zejména v oblasti práva občanského, rodinného, exekučního, nemovitostí a bytů, trestního, přestupkového a správního. Právní služby zahrnují poradenství, sepis listin a právní zastoupení v řízení.

Odměna za právní služby je stanovena na základě dohody s klientem v souladu s vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. v platném znění, podle druhu a rozsahu poskytované právní služby. 

pravní služby, JUDr. Blanka Dalibová, týnec nad Sázavou

Právní služby

Občanské právo 

Vlastnické vztahy, smluvní vztahy, právní vztahy k nemovitostem (sepis smluv kupních, darovacích, směnných, zástavních, o věcných břemenech), nájemní vztahy, dědické vztahy.

Rodinné právo 

Soupis návrhů a zastupování v opatrovnických věcech (péče o nezletilé děti včetně výživného, styk s nezletilými dětmi), zastupování ve sporném i nesporném rozvodovém řízení, vypořádání společného jmění manželů.

Exekuční právo 

Vymáhání vykonatelných pohledávek prostřednictvím exekutora, komunikace s dlužníky.

Trestní právo 

Obhajoba v trestním řízení, poradenství pro poškozené v trestním řízení.

Přestupkové právo 

Zastupování obviněných i poškozených v přestupkovém řízení.

Správní právo 

Zastupování ve správním řízení.

Poučení klienta

Pojištění odpovědnosti advokáta – jsem profesně pojištěna u pojišťovny Generali z odpovědnosti za způsobenou újmu.


Klient, který je v postavení spotřebitele podle § 1810 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, může svá práva z případného vadného plnění uplatnit vůči mně jako advokátovi v souladu s ustanovením § 1914 a následujících občanského zákoníku.


Poučuji své klienty, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, pokud v případě sporu mezi klientem a advokátem nedojde k dohodě, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1.

NĚCO MÁLO O NÁS

V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou jsem zapsána pod č. 03610.

Právní praxi provozuji od roku 1994.

Nabízím vám poskytnutí právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění, zejména v oblasti práva občanského, rodinného, exekučního, nemovitostí a bytů, trestního, přestupkového a správního. Právní služby zahrnují poradenství, sepis listin a právní zastoupení v řízení.

právní služby týnec nad sázavou

KONTAKT

JUDr. Blanka Dalibová

Advokátka
Telefon: +420 736 681 317
Email: judr.dalibova@daliba.cz

JUDr. Blanka Dalibová